ជាងបាញ់ថ្នាំ (450$ឡើង)103 views

Job Expired

Job Requirements

  • មានបទពិសោធន៏ខាងបាញ់ថ្នាំពណ៌យ៉ាងតិច២ឆ្នាំឡើង
  • មានភាពវៃឆ្លាតនិងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
  • មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ
  • មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ រួសរាយ រាក់ទាក់
  • មានភាពស្មោះត្រង់ សុចរិតភាព អត់ធ្មត់ និងសកម្មលើការងារ

How To Apply

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code