នាយ​ករងនា​យកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (1 Position) 385 views

Job Expired

Job Description

 • រៀបចំ​បង្កើត​ និងដឹក​នាំអនុវត្តឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ ​ច្បាស់លាស់ ​និងបច្ចុប្បន្នភាព​ឱ្យទាន់សម័យ​ជានិច្ចតាមគោ​លការណ៍​ នីតិវិធី ​សេចក្តីស​ម្រេច និ​ងសេចក្តីណែ​នាំទាំងឡាយ
 • ជួយរៀបចំបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងដឹកនាំចាត់ចែងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធានាឱ្យបាននូវនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • គ្រប់គ្រងទៅលើដំណើការវិភាគ វាយតម្លៃលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ធានាឱ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ដឹកនាំអនុវត្តផែនការក្នុងនាយកដ្ឋាន ទាំងការរៀបចំចាត់ចែងការងារក្នុងរង្វង់តួនាទីឱ្យបានល្អ និងការដឹកនាំការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
 • ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃលើលទ្ធផលការងារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង និងកែលម្អឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ធានាធ្វើឱ្យការងារប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ
 • គ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទៅលើផ្នែកគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកគាំទ្រគណនេយ្យសាខា
 • ចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស និងបណ្តល់ចំណេះដឹងដល់កម្មករនិយោជិត ក្រោមបង្គាប់ និងផ្នែកជំនាញពាក់ព័ន្ធ ធានាឱ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញសម្រាប់បំពេញការងារក្នុងតួនាទី
 • ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃលទ្ធផលការងាររបស់កម្មករនិយោជិតក្រោមបង្គាប់ ដែលបានបំពេញការងារកន្លងមក
 • អាចធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការងារសវនកម្មទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដើម្បីអោយការងារមានភាពរលូន និងទាន់ពេលវេលា ។

Job Requirements

 • សិក្សាបរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ និងសញ្ញាបត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ការងារលើផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងតិច ០៥ឆ្នាំ
 • មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់ពន្ធដារ ស្តង់ដារគណនេយ្យ និងច្បាប់ផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរដែលត្រូវប្រតិបត្តិតាម
 • មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ
 • មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបម្រើការងារ
 • អាចចុះបេសកកម្មទៅតាមបណ្តាខេត្ត
 • ភេទប្រុស ។

How To Apply

How candidate can apply for your job. You can leave your contact information to receive hard copy application or any detailed guide for application.

[email protected]

015 211 992

Application Information

Interested qualified candidates are invited send your CV, current and Cover by using information provided in the contact details.

Benefits:

 • Competitive salaries
 • Bonus over 3 months of salaries
 • Khmer New Year allowance
 • Pchum Ben allowance
 • Uniform allowance
 • Area allowance
 • Medical allowance
 • Maternity leave allowance for female employees
 • Accident insurance
 • Opportunity to gain knowledge, skills and experience to develop career in the future.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Category Account/Finance
 • Location Phnom Penh
 • Full Address Building 217-219, Phnom Penh Thmei Sangkat, Sen Sok Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat