បុគ្គលិកចាក់ប្រេង ច្រើននាក់ 309 views

Job Description

– បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានបទពិសោធន៍ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
  • ផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន នៅពេលដែលអតិថិជនមកទទួលសេវាកម្មចាក់ប្រេងនៅក្រុមហ៊ុន
  • គ្រប់គ្រងការលក់របស់ខ្លួននៅវេនរៀងៗខ្លួន
  • បិទទូចាក់ប្រេងនៅចុងម៉ោង និងធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ
  • សម្អាតទូចាក់ប្រេងជារាងរាល់ថ្ងៃ
  • ការសិក្សាចាប់ត្រឹមកម្រិតទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី12)
  • មិនទាមទាបទពិសោធន៍
  • អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំ
បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន

Contact Information

       Mr. Vath Nao
Phone : 076 886 1333 / 016 981 888
Email : [email protected]
Address : # 225, St, 68K, Sangkat Kakab, Khan Por SenChey, Phnom Penh.

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat