បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល​ និងហិរញ្ញវត្ថុ (ចំនួន ១នាក់)181 views

Job Expired

Job Description

 • ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
 • អង្គុយនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវក្នុងទារកដ្ឋាន ទទួលឪពុកម្តាយកុមារ សំណេះសំណាល ផ្តល់បែបបទចុះឈ្មោះកុមារ ឆ្លើយសំណួរ កត់សំណួរ/បញ្ហា ដើម្បីឆ្លើយតបវិញនៅពេលក្រោយ។
 • ទទួលការបង់ប្រាក់ និងផ្តល់វិក័យប័ត្រទទួលប្រាក់
 • ទទួលទូរស័ព្ទ ឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ ទទួលសារ ទូរស័ព្ទទាក់ទងទៅឪពុកម្តាយ/អតិថិជន និងពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើបញ្ហា/សំណួរណាដែលមិនអាចឆ្លើយបាន
 • ឆែកអ៊ីម៉ែលរបស់ទារកដ្ឋាន និងឆ្លើយតប។​ ឆ្លើយសំណួរ និងបញ្ជូនសំណួរដែលមិនអាចឆ្លើយបានទៅបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • ឆែកហ្វេសប៊ុករបស់ទារកដ្ឋាន និងឆ្លើយតបសារ។​​ ឆ្លើយសំណួរ និងបញ្ជូនសំណួរដែលមិនអាចឆ្លើយបានទៅបុគ្គលិកដែលពាក់ ព័ន្ធ។
 • ផុសសកម្មភាព សេចក្តីជូនដំណឹង​ កម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ទារកដ្ឋាននៅលើហ្វេសប៊ុកផេករបស់ទារកដ្ឋាន។
 • រៀបចំកាលវិភាគសម្រាប់ទស្សនកិច្ចក្នុងទារកដ្ឋាន
 • រៀបចំឯកសារ និងស្តុក
 • ត្រូវធានាថាគ្រប់ឯកសារទាំងអស់បានរៀបចំ និងដាក់ក្នុងប្រអប់ដាក់ឯកសារបានត្រឹមត្រូវ លើកលែងតែឯកសារទាក់ទងនឹងបុគ្គលិកដែលត្រូវប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋាន
 • រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងស្តុកសម្ភារៈរបស់ទារកដ្ឋាន។ ធ្វើបញ្ជីស្តុក និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីស្តុកដើម្បីធានាថាគ្រប់សម្ភារៈសម្រាប់ទារក ដ្ឋានត្រូវបានកត់ត្រា និងគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវ
 • គ្រប់គ្រង និងទុកដាក់ឯកសារកុមារ និងទម្រង់បែបបទសម្រាប់ឪពុកម្តាយ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក និងប្រើប្រាស់
 • ហ្វូតូកូពីឯកសារ ស្កេន និងរក្សាទុកឯកសារអោយបានត្រឹមត្រូវ
 • គ្រប់គ្រងប្រាក់ និងគណនេយ្យធនាគារ
 • គ្រប់គ្រង petty cash និងធានាថា petty cash បានបំពេញ និងទូទាត់ទាន់ពេលវេលា
 • បង់ប្រាក់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង រៀបចំ payment vouchers និងរក្សាទុកកំណត់ត្រាការបង់ប្រាក់ និងការចេញមូលប្បទានប័ត្រ​ (សែក)
 • ប្រមូលរបាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ (monthly bank statement) និងធ្វើសំណើសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ (សែក)
 • គ្រប់គ្រងសម្ភារៈការិយាល័យ ឧបករណ៍ និងសម្ភារៈសង្គ្រោះបឋម
 • គ្រប់គ្រងសម្ភារៈការិយាល័យរបស់ទារកដ្ឋាន ប្រអប់សង្គ្រោះបឋម និងស្តុកសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតអោយទាន់ពេលវេលា
 • ស្វែងរក quotations សម្រាប់ឧបករណ៍​ ឬសម្ភារៈដែលចាំបាច់តម្រូវអោយមាន
 • ចរចាតម្លៃជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងធ្វើសំណើទៅប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋាន
 • ចុះឈ្មោះកុមារ និងប្រមូលប្រាក់
 • ជួយប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋានចុះឈ្មោះកុមារ ដោយប្រមូលទម្រង់ចុះឈ្មោះ ទុកដាក់ក្នុងទូឯកសារត្រឹមត្រូវ និងតាមដានប្រសិនបើមានទម្រង់ចុះឈ្មោះណាដែលមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់គ្រាន់
 • ចេញវិក័យប័ត្រ តាមដានការបង់ប្រាក់ ទទួលប្រាក់ ចេញបង្កាន់ដៃ និងកត់ត្រារាល់ការបង់ប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុងមួយថ្ងៃៗ
 • ផ្ទេរ/ប្រគល់ប្រាក់ដែលប្រមូលបានអោយទៅអ្នកគ្រប់គ្រងទារក ដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
 • រាយការណ៍អ្នកជំពាក់ (Account Receivable) និងវិក័យប័ត្រដែលមិនទាន់បង់ទៅប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋានរៀងរាល់ចុងត្រីមាស
 • ការបោះពុម្ភ និងព្រីនឯកសារ
 • ព្រីនឯកសារក្នុងទារកដ្ឋានរួមមានរបាយការណ៍កុមារ ការប្រកាសព័ត៌មាន​ក្នុងទារកដ្ឋាន (ដូចជាថ្ងៃឈប់សំរាក ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ត្រីមាសថ្មី ចុងបញ្ចប់នៃត្រីមាស ទម្រង់ និងបែបបទផ្សេងៗ​ ។ល។) និងគំរូផ្សេងៗទៀត
 • ជួយរក quotations និងត្រួតពិនិត្យគុណភាពការព្រីន និងការបោះពុម្ភ ផ្តល់ដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ចរចារតម្លៃ ហើយបន្ទាប់ពីអនុម័តដោយប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារក ដ្ឋាន ធ្វើការកុម្មង់ការព្រីនឬបោះពុម្ភឯកសារ/សម្ភារៈផ្សេងៗដូចជាព្រឹត្តប័ត្រ សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ សៀវភៅណែនាំរបស់ទារកដ្ឋាន ឫខិតប័ណ្ណផ្សេងៗ
 • ព្រីនកាតសម្រាប់បុគ្គលិក និងកាតចេញ/ចូលសម្រាប់ឪពុកម្តាយកុមារ​/អ្នកថែទាំកុមារ
 • គ្រប់គ្រងបញ្ជីទំនាក់ទំនង
 • គ្រប់គ្រង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • គ្រប់គ្រង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់អាណាព្យាបាលកុមារ
 • គ្រប់គ្រង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​លេខទំនាក់ទំនងរបស់បុគ្គលិក និងលេខទំនាក់ទំនងក្នុងករណីបន្ទាន់
 • បង្កើតបញ្ជីទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកថែទាំកុមារដែលមកជំនួស ឬជំនួយការ ករណីមានការជំនួស និងទំនាក់ទំនងអ្នកជំនួសដោយមានការអនុម័តពីប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋាន
 • ធានារ៉ាប់រ៉ង និងការទាមទារសំណង
 • ធានាគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់ទទួលបានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រ៉ងពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្តើមចូលធ្វើការ
 • សម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រ៉ងទាក់ទងទៅនឹងសំណងស្របតាមគោលការណ៍របស់ទារកដ្ឋាន
 • ធានាថាបុគ្គលិកយល់ពីគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រ៉ង និងដំណើរការទទួលសំណង
 • បន្ត ឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រ៉ងមុនពេលកិច្ចសន្យាផុតកំណត់
 • ការបង់ពន្ធ និងធនធានមនុស្ស
 • បង់ និងប្រកាសពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សជារៀងរាល់ខែ
 • បង់ និងប្រកាសវិភាគទានបសសជារៀងរាល់ខែ
 • ចាត់ចែងសំណើការងារ ការចាកចេញ/ចូលរបស់បុគ្គលិក​ និងគោលការណ៍ធនធានមនុស្សផ្សេងៗទៀតជាមួយក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​ ស្ថាប័នបសស ។ល។
 • កំណត់ត្រាឈប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់បុគ្គលិក
 • រក្សាទុកនូវកំណត់ត្រាឈប់របស់បុគ្គលិក និងទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកពីសមតុល្យនៃចំនួនថ្ងៃដែលត្រូវឈប់
 • សម្របសម្រួលសកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរបស់ទារកដ្ឋាន
 • ជួយប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋានក្នុងការរៀបចំសំណើ ថវិកាសម្រាប់សកម្មភាព ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ
 • បញ្ជាទិញសម្ភារៈដែលចាំបាច់សម្រាប់សកម្មភាព ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ
 • ត្រួតពិនិត្យការសំអាត និងសន្តិសុខ
 • ជួយប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋាន៖
 • ដើម្បីធានាថាអ្នកសំអាត និងសន្តិសុខធ្វើការតាមតួនាទី​ និងភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់
 • ទាក់ទងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខដើម្បីផ្តល់យោបល់ត្រឡប់
 • តាមដានកាលវិភាគការងាររបស់អ្នកមកពីខាងក្រៅ
 • តាមដានការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកសំអាតដើម្បីធានាថាទារកដ្ឋានស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
 • ទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី
 • បំពេញទម្រង់បែបបទរបស់អជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រសិនបើតម្រូវ
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់/ទីតាំងរបស់ទារកដ្ឋាន
 • ជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធករណីមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីមួយ
 • ការថែរក្សា​ និងជួសជុលការិយាល័យ/ទារកដ្ឋាន
 • ធ្វើកាលវិភាគថែទាំអាគារទារកដ្ឋាន
 • ត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទារកដ្ឋាន
 • រកអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ/ជួសជុល
 • ត្រួតពិនិត្យការងារថែទាំ/ជួសជុល និងរាយការណ៍ទៅប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋាន
 • ការគាំទ្រផ្សេងៗ
 • ជួយការងារផ្សេងៗតាមសំណើរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងសាលាទារកដ្ឋាន និងនាយិកាប្រចាំប្រទេស
 • ជួយការងារផ្សេងៗដែលស្នើដោយមិត្តរួមការងារ និងអ្នកថែទាំកុមារ។

Job Requirements

 • ​បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រគណនេយ្យ ឬគ្រប់គ្រងជំនួញ ឬបរិញ្ញាប័ត្រប្រហាក់ប្រហែល
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចណាស់២ឆ្នាំទាក់ទងនឹងតួនាទីនេះ
 • មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការងារច្រើនមុខ និងមានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ
 • រួសរាយ ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍​ ខិតខំធ្វើការ និងចេះធ្វើការជាក្រុម
 • មានជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនកាន់តែប្រសើរ
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស
 • ជាមនុស្សម៉ត់ចត់ និងល្អិតល្អន់​​និងចូលចិត្តធ្វើការជាមួយកុមារតូច

How To Apply

Tel: 085 817 776/ 089 355 933

Email: [email protected]

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Category Cook/Cleaner/Maid
 • Location Phnom Penh
 • Full Address ផ្ទះលេខ៩AB ផ្លូវលេខ៤៤៦ , Tuol Tumpung Ti Muoy Sangkat, Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code