បុគ្គលិកផ្នែកលក់ 304 views

Job Description

 • ស្វែក​រក​ភ្នាក់ងារ​លក់​ថ្មី​
 • ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ផលិតផល​របស់ក្រុមហ៊ុន​ និង​ផ្តល់សេវាកម្ម​ជូន​អតិថិជន​ប្រចាំថ្ងៃ​។

Requirements

 • មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់​ និង​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ការងារ​ខ្ពស់​
 • មាន​ភាព​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម​ក្នុង​ការងារ​
 • ក្លាហាន​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អតិថិជន​
 • មាន​ម៉ូតូ​ផ្ទាល់ខ្លួន​សំរាប់​បំពេញ​ការងារ​ (ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់ជូន​ថ្លៃ​សាំង​)
 • មិន​ប្រកាន់​ពី​កំរិត​សិក្សា​ អោយ​តែមានចំណាប់អារម្មណ៍​ខាង​ផ្នែក​លក់​។

  Contact Information
  HR
  Phone : 069 362 655/ 070 235 235
  Email :  [email protected]
  Address : 4th Floor, Monivong Blvd, Boeng Reang Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Category Customer Service, Marketing
 • Location Phnom Penh
 • Full Address 4th Floor, Building No. 254D, Monivong Blvd, Boeng Reang Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat