ប្រធានផ្នែកហិរិញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (1 Position)13 views

Job Description

 • រៀបចំ និងវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ ត្រីមាស និងឆ្នាំ
 • គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យការិយាល័យសាខា និងដំណើរការប្រតិបត្តិការគណនេយ្យប្រចាំថ្ងៃ
 • អភិវឌ្ឍន៍​ កែលម្អលើការ​អនុវត្ត​ការងារ និងរៀបចំគោល​នយោបាយ​គណនេយ្យ ​និងនីតិវិធីថ្មីៗ​ឱ្យកាន់តែ​ល្អប្រសើរ
 • ទទួលខុស​ត្រូវនូវរាល់កិច្ចការ​ការងារផ្សេងៗ​ទៀតដែល​ប្រធានតម្រូវឱ្យធ្វើ។

Job Requirements

 • មាន​ចំណេះដឹង និង​យល់ច្បាស់​ពីគោលការណ៍​ស្តង់ដា​គណនេយ្យ
 • មាន​បទពិសោធន៍​ការងារក្នុង​ជំនាញ​គណនេយ្យ ​ហិរិញ្ញវត្ថុ ​ជាមួយគ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ រឺមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងតិច​២ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ចាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ
 • ជំនាញ​រៀបចំរបាយ​ការណ៍របស់​ស្ថាប័នដាក់​ជូនធនាគារ​ជាតិនៃកម្ពុជា ​បានត្រឹមត្រូវ​និងទាន់​ពេលវេលា
 • ជំនាញ​រៀបចំរបាយ​ការណ៍ប្រកាស​ពន្ធ និង​គណនាពន្ធបាន​ច្បាស់លាស់ជូន​នាយកដ្ឋានពន្ធដារ

How To Apply

 • Office Address – Building 659, St. 371, Mol Village, Dangkao Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia

Contact Name

 • Vivath Golden Finance Plc.

Phone

 • 096 302 6666
 • 066 77 45 35

Email

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code