ប្រធានស្ថានីយ 314 views

Job Expired

Job Description

 • គ្រប់គ្រងរាល់ប្រតិបត្តិការការងាររប់សបុគ្គលិក
 • គ្រប់គ្រងសុវត្តិភាព និងសន្តិសុខ
 • ផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនដែលចូលមកទទួលសេវាកម្មតាមស្ថានីយ។
 • ជំរុញសេវាកម្មលក់ និងប្ដូរប្រេង។
 • សហការជាមួយក្រុមគណនេយ្យ ចុះវាស់ស្ដុកប្រេងតាមស្ថានីយ។
 • KEY RESPONSIBILITIES
 • រៀបចំផ្ទេរការងារ ឧបករណ៍សំភារៈ គណនី និងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងកំឡុងពេលប្ដូរវេនគ្នា។
 • អនុវត្តស្របទៅតាមតម្រូវការនៃគោលការណ៍សុវត្តិភាព និងគ្រប់ផ្នែកទាក់ទងទាំងអស់នៃប្រតិបតិ្តការសេវាកម្មប្រចាំស្ថានីយុ។
 • អត្ថប្រយោជន៍
 • ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ
 • ឈប់សម្រាក់តាមបុណ្យជាតិ (បន្ថែមពីលើបុណ្យចូលឆ្នាំចិន)
 • ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ
 • ការវាយតម្លៃដំឡើងប្រាក់បៀរវត្សន៍ប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំ
 • ឳកាសចូលរួមរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល់ផ្សេងៗ
 • ធានារ៉ាប់សុខភាព នឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារ
  Contact information :
  HR :
  Phone :096 777 1917
  Email : [email protected]
  Address : #22, Kramoun Sar Street, Sangkat Phsar Thmey2,Khan Daun Penh,Phnom Penh Cambodia

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 10 Jobs
 • Category Others
 • Location Phnom Penh
 • Full Address Phnom Penh , #63,93,Sangkat Wat Phnom Penh, Khan Meanchey, Phnom Penh

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat