ប្រធានហាងលក់ទំនិញ (Store Manager) ចំនួន ០៤ រូប127 views

Job Description
** ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ
– រក្សាស្ដង់ដាររបស់ហាងទៅតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធី
– បង្រៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកក្នុងហាងដើម្បីធានាថាទទួលបានជោគជ័យទៅតាម KPIs
– អនុម័តប្រចាំថ្ងៃទៅលើ PRO និងឯកសារផ្សេងៗ
– ផ្ដល់របាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
– តាមដានរាល់របាយការណ៍សកម្មភាពទាំងអស់ដោយផ្អែកលើ Back office system
– ផ្ដល់ជូន action plan បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍មិនសមមូលគ្នា
– ធានាថាតម្លៃមានភាពប្រកួតប្រជែង ការលក់ទំនិញបញ្ចូលគ្នា ស្តុកនៃទំនិញស្នូលទៅតាមប្រភេទ
– តាមដានរាល់ថវិកា ការលក់ ការចំណាយរបស់ហាងនិង KPIs
– ផ្ដល់ការងារ និងបំពេញការបណ្តុះបណ្ដាលបុគ្គលិកក្នុងហាងម្ដងទៀតដើម្បីជំរុញការរីកចម្រើន
– ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងតាមគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននិង business plan
– អនុវត្តការវិភាគនិងស្ទង់មតិដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីតម្រូវការនិងអាកប្បិកិរិយារបស់អតិថិជន
– កែលំអរដំណើរការប្រតិបត្តិការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
Job Requirements
** លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស
– ជំនាញខាងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រង
– គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ
– ស្ទាត់ជំនាញខាងភាសាអង់គ្លេស
– ជំនាញខាងបណ្ដុះបណ្ដាល
– ជំនាញផ្នែកកុំព្យូទ័រ Microsoft office , Internet

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរៀបចំប្រវត្តិរូប ភ្ជាប់មកជាមួយរូបថតទំហំ4×6 ចំនួន០២ សន្លឹក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

How To Apply

If interest candidate please contact the address below:

More Information

Apply for this job
Share this job

KAMPUCHEA TELA Co., Ltd

No.C168, Russian Federation Blvd, Phume CPC, Sangkat Toeuk Thla , Khan Sen Sok Phnom Penh, kingdom of Cambodia.
(0)
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Category Others
  • Location Phnom Penh
  • Full Address No.C168, Russian Federation Blvd, Phume CPC, Sangkat Toeuk Thla , Khan Sen Sok Phnom Penh, kingdom of Cambodia.
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code