ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស 20 views

Job Description

មានអាយុចាប់ពី 18 ដល់ 35ឆ្នាំ
មានជំនាញផ្នែក ការងារបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស។
មានការទទួលខុសត្រូវលើការងារ និង តស៊ូព្យាយាម លើការងារ។
ទីតាំងនៅផ្លូវ2004

How To Apply

tel:012585498
[email protected]

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Category Others
  • Location Phnom Penh
  • Full Address #93-95, St 217 Monireth, Sangkat Phsar Derm Kor, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code