ផ្នែកប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក 521 views

Job Expired

Job Description

មានអាយុចាប់ពី 18 ដល់ 35ឆ្នាំ
ចេះរៀបចំឯកសារធ្វើប្រាក់ខែបុគ្គលិក ប្រចាំខែ
បូកសរុបអវិជ្ជមាន ប្រាក់ថែមម៉ោង វាយតម្លៃការងារបុគ្គលិក ជាដើម។
ទីតាំងនៅផ្លូវ2004។

How To Apply

tel:012585498
[email protected]

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 6 Jobs
  • Category Others
  • Location Phnom Penh
  • Full Address #93-95, St 217 Monireth, Sangkat Phsar Derm Kor, Khan Tuol Kok, Phnom Penh

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat