ផ្នែករត់តុ (ស្រី)15នាក់ (ក្រុងតាខ្មៅ) 14 views

ភោជនីយ៍ដ្ឋានហេងហេងក្រុងតាខ្មៅ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែករត់តុ (ស្រី)15នាក់ សម្រាប់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ ជាបន្ទាន់
+++ផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ និងអាហារ3ពេលដោយឥតគិតថ្លៃ

លក្ខណ្ឌងាយងាយ
– មិនចំាបាច់មានបទពិសោធន៍
– អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅ
– មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
– ចេះយកចិត្តទុកដាក់ និងការងារ
– ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ

អាស័យដ្ឋាន៖
-ដងទន្លេក្រុងតាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
– Tel: 086-233-536
– Email: [email protected]

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code