ផ្នែកលើកម្ហូប81 views

Job Expired

ភោជនីយដ្ឋាន Little Sheep Hot Pot ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលើកម្ហូបជាច្រើននាក់

លក្ខខណ្ឌការងារ៖

-មិនទាមទារបទពិសោធន៍

-មានចិត្តអំណត់ព្យាយាមក្នុងការងារ

-គោរពពេលវេលាបានទៀងទាត់

-ស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ

-មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 7 Jobs
  • Category Account/Finance
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Street 214 corner 51, Sangkat Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code