ផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន Customer Service Representative 18 views

Job Description

 •  គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទទួលទូរស័ព្ទពីភ្ញៀវដែលមានចំនួនអតិថិជនដែលបានទំនាក់ទំនងមក និងមតិរបស់គាត់
 •  កំណត់ និងវាយតម្លៃតម្រូវការរបស់អតិថិជនដើម្បីទទួលបានការពេញចិត្តពីភ្ញៀវ
 •  ផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញដោយប្រើវិធីផ្សេងៗ ឬឧបករណ៍តាមដែលត្រូវការ
 •  រក្សាទុកនូវរបាយការណ៍ពេលជួបភ្ញៀវ រៀបចំកំណត់ត្រាពេលទទួលភ្ញៀវ និងរក្សាទុកឯកសារផ្សេងៗ
 •  ផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅដល់ភ្ញៀវដែលទាក់ទងពីគម្រោង ឬសេវាកម្ម
 •  ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗ ឬប្រូម៉ូសិនដែលក្រុមហ៊ុនមាន
 •  មានជំនាញខាងឆ្លើយតបជាមួយអតិទិជនតាមគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន ប្រមូលលេខទូរស័ព្ទភ្ញៀវ និងជួយផ្នែកលក់
 •  Manage a system for large amounts of incoming calls and recording feedbacks
 • Identify and assess customers’ needs to achieve satisfaction
 •  Provide accurate, valid and complete information by using the right methods/tools necessary
 •  Keep records of customer interactions, process customer accounts, and file documents
 •  Advice on company’s information regarding to products and terms of sales
 •  Inform customer of deals and promotions
 •  Reply to comments on our social media page, collect phone numbers of our valued customers, and able to help with sales

Job Requirements

 •  មិនចាំបាច់ ប៉ុន្តែអាចជាការប្រសើរបើសិនបេក្ខជនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន
 •  ជំនាញទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទខ្លាំង និងពូកែស្តាប់ជាសកម្ម
 •  សមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនតាមកាល:ទេស: ឬឆ្លើយតបទៅតាមអាកប្បកិរិយាផ្សេងៗរបស់ភ្ញៀវ
 •  មានសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់អាទិភាពដល់កិច្ចការចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព

  តម្រូវការ ៖

 •  សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 •  ជំនាញកុំព្យូទ័ររឹងមាំ និងកំរិតភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ធាន
 •  ប័ណ្ណបើកបររថយន្ត
 •  Recommended, but not a requirement, one-year worth of customer support experience
 •  Strong phone contact handling skills and active listening skills
 •  The ability to adapt/respond to different types of customer behaviors
 •  Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively and efficiently
  Requirements:
 •  High school diploma or equivalent
 •  Strong computer skills
 •  Basic English knowledge
 •  Driver license

How To Apply

078273736
[email protected]
Phnom Penh

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code