ផ្នែក Recruitment 24 views

Job Description

ជានិស្សិតឆ្នាំទី3 មានអាយុ 18ឆ្នាំ ដល់ 35ឆ្នាំ
មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមលើការងារ។
មានជំនាញផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ទាត់ជំនាញ
ទីតាំងនៅផ្លូវ 2004

How To Apply

[email protected]

tel:012585498

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Category Others
  • Location Phnom Penh
  • Full Address #93-95, St 217 Monireth, Sangkat Phsar Derm Kor, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code