ផ្នែក Service77 views

ភោជនីយដ្ឋាន Little Sheep Hot Pot ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក Service ជាច្រើននាក់

លក្ខខណ្ឌការងារ៖

-ភេទស្រី

-មិនទាមទារបទពិសោធន៍

-មិនទាមទារកម្រិតសិក្សា

-មានចិត្តអំណត់ព្យាយាមក្នុងការងារ

-គោរពពេលវេលាបានទៀងទាត់

-ស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ

-មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 095 777 061 ឬ 096 97 82 778

Email: [email protected]

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 7 Jobs
  • Category Account/Finance
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Street 214 corner 51, Sangkat Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code