ភ្នាក់ងារលក់/Sale 144 views1 application

Job Expired

Job Description

ភ្នាក់ងារលក់

Benefits

អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើន ប្រាក់ខែ ថ្លៃសំាង ប្រាក់ចំនេញពីការលក់ ដោយមិនបាច់ចំនាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។ មានថ្ងៃសំរាក ស្របតាមថ្ងៃសំរាករបស់រដ្ធ។​

Job Requirements

ដំណឺងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារលក់ ជាច្រើននាក់​ មិនត្រូវការបទពិសោធ មិនត្រូវការកំរិតវប្បធម៏។​

How To Apply

លេខទូរសព្ទ 069​​ 29 39 48/ 089 84​ 92 72

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category Sales
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Phnom Penh, Cambodia
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code