អ្នកកាន់ឃ្លាំង ​​(ប្រាក់ខែចាប់ពី $500ឡើងទៅ) 340 views

Job Expired

 

Job Requirements

 • ចំនួន3នាក់
 • ភេទប្រុស
 • អាចប្រើកុំព្យូទ័រស្ទាត់ជំនាញ
 • ចេះភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
  ឬ ភាសាខ្មែរនិងចិន
 • ប្រាក់ខែចាប់ពី $500ឡើងទៅ

How To Apply

+855 16 746 819
[email protected]
St130, PHUM SORYAVE ,KHUN PRAH NIPEAN SROK KONG PISEY,KOMPONG SPEU PROVINCE.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Category Manufacturing
 • Location Kampong Speu
 • Full Address St130, PHUM SORYAVE ,KHUN PRAH NIPEAN SROK KONG PISEY,KOMPONG SPEU PROVINCE

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat