អ្នកបើកបរ128 views

Job Expired

Job Requirements

កំរិតវប្បធម៌ៈ អាចសរសេរ និងនិយាយភាសារខ្មែរបាន។
• ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ ។
• មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកបើកបរម៉ូតូ និងឡាន យ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំ។
• មានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកទីកន្លែកផ្សេងៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។
• មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចបត់បែនតាមស្ថានភាព

How To Apply

Tel: 081 831 516/061 226 648

Email: [email protected]

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 10 Jobs
  • Category Customer Service
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Building No 95, 4th Floor, Norodom Blvd., Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code