អ្នកបើកឡាន100 views

Job Expired

Job Requirements

-ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ
-ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់និងបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រឹមត្រូវ
-ចេះមើលថែទាំរថយន្តដែលប្រើ
-ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ និងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ

How To Apply

If interest candidate please contact the address below:

Phone: 012 330 369- 096 / 097 69 49 688

Email: [email protected]

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code