អ្នកឯកទេសស្បែក 304 views

Job Expired

Job Description

-ពិនិត្យមើលស្បែកមុខរបស់អតិថិជន
-ពិភាក្សាជាមួយអតិថិជនដើម្បីណែនាំផលិតផលដែលសមស្របសម្រាប់
ស្បែកមុខ
-ថតវីដេអូណែនាំស្បែកមុខក្នុងមួយសប្តាហ៍ (០១ វីដេអូ)
-មួយខែអាចមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ២ ថ្ងៃ
-ផ្តល់អនុសាសន៍ណែនាំផលិតផលថែរក្សាស្បែករបស់ក្រុមហ៊ុនអោយ
ទៅអតិថិជន

How To Apply

[email protected]

0968880851,069 666 887

No. 53 St 506 corner St 134, Sangkat Phsar Deum Tkov Khan Chamkarmon Phnom Penh Cambodia

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 13 Jobs
  • Category Others
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Phnom Penh , No. 53 St 506 corner St 134, Sangkat Phsar Deum Tkov Khan Chamkarmon Phnom Penh Cambodia

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat